Свържете се с Нас | Телефон: 098 878 5238

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ. УПОТРЕБАТА НА САЙТА УКАЗВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Еффектум България ЕООД, ЕИК: 206265598, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.car-care.bg, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес www.car-care.bg. При използване на сайта www.car-care.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес www.car-care.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

ДЕФИНИЦИИ:  
 
Общи условия” – означава настоящите Общи условия.           
Доставчик” – означава търговско дружество “Еффектум България ЕООД, , вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206265598. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел IX от Общите условия.    


Сайт”– означава интернет адрес www.car-care.bg

Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.
Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта. 
Електронен магазин”– означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.      
Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.
Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка. 
Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.
Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ
1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.

2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.         

3. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.  

4. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Доставчикът ще уведомява потребителите за всяко изменение в Общите условия в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях телефони, електронни пощи или адреси за кореспонденция.


II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация. 

2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Булгару може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил.

3. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

5. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.

6. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.

7. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и други подобни.

8. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето “Приемам Общите условия” Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

9. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.


III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ

1. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Булгару може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

2. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

3. Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

4. Всички посочени на Сайта цени са в български лева в българската версия, в евро в английската версия, и с включен данък добавена стойност. Физически лица, които имат данъчен номер, могат да предоставят такъв. В случай, че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.      

5. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

6. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че поръчката, която е подал, може да бъде променена, за които Еффектум България ЕООД уведомява Потребителя за предоставения имейл и / или телефонен номер и / или чрез използване на други подходящи средства преди изпращането на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

7. Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.          

8. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

 • Преглед на предлаганите Стоки;
 • Добавяне на Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;  
 • Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
 • Въвеждане на адреса за доставка;
 • Потвърждение на начина на плащане;  
 • Финализиране на Поръчката;    

9. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.  


10. До края на деня, в който Поръчката е направена Потребителят има право да я откаже като уведоми Доставчика за това на e-mail mail@car-care.bg Потребителят следва задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.            


11. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени. 


12. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

13. Условията на офертите са поверителни и се отнасят само за Клиента, за когото са подготвени. Всички устни договорености, включително тези между Клиента и служителите на „Еффектум България ЕООД, влизат в сила само след писменото им потвърждение от „Еффектум България ЕООД“.


IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ


1. Доставянето на стоките се извършва от “Еконт Експрес” ООД (ЕЕ) до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България. Общите условия за услугите на Еконт може да намерите ТУК.

2. Договорът за куриерска услуга е две части – товарителницата и тези ОУ и се счита за сключен с приемането на пратката от Подателя. Товарителницата e документ с уникален номер попълнен по образец на Куриера и указания на Клиента на хартия или в електронен формат в електронната система на Куриера, номера на който трябва да бъде поставен върху пратката. Пратките се приемат от адрес на Подателя или в офисите на ЕЕ на територията на цялата страна, в рамките на определено от ЕЕ работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офисите.

3. Договорът за извършване на неуниверсална пощенска услуга се счита за изпълнен:

 1. 3.1 С доставката на пратката на Получателя, удостоверено с подписите на Получателя и Куриера в товарителницата.
 2. 3.2 С връщането към подателите на недоставени пощенски пратки;
 3. 3.3 С унищожаването на пощенската пратка по реда на т. 35 от настоящите ОУ;

Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

 1. 4. ЕЕ гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това, съобразно изискванията на ЗПУ, Глава VIII, чл.81; 82; 83 и 84. 
 2. 5. ЕЕ предприема всички мерки и действия за охрана и опазване на пощенските пратки, паричните средства, имуществото на EE, живота и здравето на служителите и потребителите; гарантира тайната на кореспонденцията, защита на личните данни и съдействa за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа.

6. Куриерът се ангажира с доставка на всяка куриерска пратка в сроковете, обявени в актуалната Тарифа, в случай че посочените от Подателя данни в товарителницата име, адрес и телефон на Получателя са пълни и верни.Сроковете на доставка са:
– за селища с офис на Куриера – един работен ден;
– за селища без офис на Куриера – съгласно график за обслужване или до 3 дни, ако селището не е включено в график.

7. При избрано плащане с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.   

8. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на Поръчката и мястото на доставка. Конкретната стойност на доставката се калкулира при извършване на Поръчката.

9. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства. 

10. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката; външни деформации на Стоките – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи/части или други подобни; липсваща касова бележка/фактура; липсващ придружаващ Стоката аксесоар), Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail mail@car-care.bg. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail mail@car-care.bg за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата.  

11. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.  

12. Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

13. Общите условия за услугите на Еконт може да намерите ТУК.

V. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации за недостатъци и други очевидни дефекти могат да бъдат предявени при приемане на стоката от Клиента. В противен случай стоките се считат за приети. В случай на навременна, точна и разумна жалба за дефекти, Булгару ООД предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство, а разходите за отстраняването на иска са за сметка на Булгару ООД.

Искания за дефекти, които не могат да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете, определени от българския закон. В случай на рекламация, Клиентът трябва да подаде писмено известие на mail@car-care.bg. При подаване на рекламация Клиентът трябва да приложи и документите, на които се основава рекламацията:

1. Получаване или фактура

2. Фото доказателства

3. Други документи, установяващи несъответствието на стоките с договореното

При предявяване на рекламация „Еффектум България ЕООД го регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не направи рекламация в законоустановените срокове, се приема, че стоките са одобрени.

За стоки, за които има търговска гаранция, претенциите се обработват в съответствие с условията на гаранцията.

VI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:           
 
• Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: mail@car-care.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние;
• Да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;      

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.         
 
2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.        
 
3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Поръчката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика), в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.      

4. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.


VII. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Цената на Поръчката може да бъде заплатена при получаване.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.    

2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Булгару си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).
 
3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
 
4. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail: mail@car-care.bg.

5. С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, посочените в т. 2 от настоящия Раздел VIII търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.


IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. 
 
2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право. 
 
3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

3.1.Снимките предоставени на нашия уебсайт са за илчстративни нужди. Въпреки че сме положили всички усилия да покажем цветовете точно, не гарантираме, че вашият компютър или мобилни устойство, ще покаже цветовете точни или ще отразят цвета на продукта. Продуктите доставени до Вас може малко да се отличават от показаните снимки.

3.2.Където е оказано, някои изображения са създадени дигитално, за да илюстрират наличните цветоци опции от асортимента. Цветовете ще бъдат засегнати от вашия монитор и принтер и следователно могат да не бъдат 100% точни с крайния продукт. Точните цветови мостри могат да бъдат получени при поискване.
 
4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика. 
 
5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.           
 
6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин, посредством Сайта.        
 
7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.         
 
8. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

9. Законът на ЕС предвижда, че потребителят има право на 2-годишна гаранция като защита срещу дефектни стоки или стоки, които не изглеждат или не функционират, както рекламирани. Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции, като минималният период задължава 2 години, съобразно законите на ЕС.

10. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта www.web-gate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.          

11. Доставчикът спазва строга политика за защита на самоличността на посетителите на Сайта. В настоящата точка Ви предоставяме повече информация за това какво са cookies (бисквитки). 

Какво са cookies (бисквитки)?  

Съществуват много видове „cookies” /от архива/. Сигурно ще ви хареса рецептата на Булгару.
Успоредно с личната информация, която ни предоставяте, ще използваме също така информация, която се придобива за Вас автоматично от „cookies” (архиви, които се изпращат от нас във Вашия компютър). Основната причина за използването на „cookies” е развитието на вашия опит, когато посещавате нашата електронна страница. Помага ни също така и фактът да виждаме какво ви интересува повече и как се движите в нашата електронна страница, така че да можем да осъществим нашите достижения. 

„Сookies” могат да се складират във Вашия компютър, когато посещавате електронната ни страница в бъдеще или когато отваряте едно съобщение от нас в електронната си поща. Това става с процедурата на web beacons (също така известна като clear gifts или web bugs) с посланията на електронната ни поща. Ако желаете да отпишете „cookies”, които съществуват вече във Вашия компютър, консултирайте се с указанията за софтуера на управлението на архивите, за да откриете архива или каталога, който складира „cookies”.          

Ако желаете да спрете „cookies”, които се складират във Вашия компютър в бъдеще, консултирайте се с указанията на производителя на програмата за описание, като натиснете „Помощ” в менюто на Вашия браузър. Моля да отбележите, че с отписването на нашите „cookies”, или деактивирайки в бъдеще „cookies”, може да не бъдете в позиция (състояние) да имате достъп до определени пунктове или характерности на нашата електронна страница. За повече информация относно изключването и контрола на „cookies”, посетете www.aboutcookies.org.

X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ     

 
1. Търговско наименование (фирма):”Еффектум България ЕООД;         
2. Единен идентификационен код: BG206265598;         
3. Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора ул. Цар Иван Шишман 98 ет4 ап11
4. ДДС №: BG206265598;           
5. Телефона за контакти: 0988785238;        
6. Електронна поща: mail@car-care.bg;            
7. Уебсайт: www.car-care.bg;       
 
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.    
 
Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите,

Общите условия са последно актуализирани на 18.05.2020г.

Shopping cart

0

No products in the cart.